• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 15.května 2001

Usnesení Rady  města Cvikov z 9. schůze dne 15. května 2001

 

94/01

– projednala návrhy na vyhodnocení sportovců města za r.2000 a souhlasí s vyhodnocením těchto sportovců: Svoboda Jiří, Krafková Lucie, Krsek Jan, Havlas Lukáš, Loubková Kateřina – na základě jejich sportovních výsledků – bez pořadí – posezení s pohoštěním + poháry města v měsíci červnu

 

95/01

– vzala na vědomí žádost NsP Česká Lípa o příspěvek města na zakoupení zařízení k mamografu – souhlasí s poskytnutím příspěvku – doporučuje projednat se starosty výši příspěvku např. podle počtu obyvatel

 

96/01

– schválila zvýšení osobního příplatku o 1000,-Kč a příplatku za vedení o 1500,- Kč  řediteli SMC p.Maděrovi

 

97/01

– 1 etapa koncepce využití areálu letního kina – souhlas ke zbourání vrchní části promítací kabiny a promítacího plátna na základě demoličního výměru pro SMC

 

98/01

– projednala nabídky firem na opravu podlahy v Základní škole Cvikov , souhlasí s nabídkou firmy Horák – cena 129 tis. Kč včetně izolace a odvětrání

 

99/01

– projednala výsledky auditu hospodaření příspěvkové organizace Cvikováček a k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou vzala na vědomí již přijatá opatření  a k zajištění  dalších úkolů   u k l á d á    řediteli PO Cvikováček a vedoucímu finančního odboru podat kontrolní zprávu o odstranění nedostatků a plnění opatření  do 30.9.2001

 

100/01

– projednala žádost Václava a Venduly Toráňových, Lindava o prodej č.p. Lindava / místo otce – děti/ a doporučuje ZM  změnu prodeje schválit

 

101/01

– zamítá žádost p. Hodbodě a p.Lišky o vyhrazené parkování u č.p.561 Sídliště z důvodu, že tato odstavná plocha není veřejné parkoviště

 

102/01

– seznámila se s návrhem zápisu do kroniky

 

 

 

                                   Mgr. Ivo Čeřovský                            Petr Kořínek

                                    člen Rady města                                  místostarosta města

 


↑ jdi na obsah stránky