• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 7.března 2006

Informace z jednání  5. schůze Rady města Cvikov dne  7. března 2006

 

46/06

Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2 tis. Kč – PČR Česká Lípa  pro akce prevence kriminality 2. ročník ZŠ a MŠ Cvikov z fondu starosty.  (6 pro, 1 zdržel)

47/06

Souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění hasičského vozidla Renault s pojišťovnou Kooperativa dle nabídky + pojištění sedadel 1500,- Kč ročně. Smlouvu připraví s pojišťovnou vedoucí finančního odboru ing. Bobelák. (7 pro)

48/06

Souhlasí s odpisem pohledávky  propagačního materiálu dle návrhu v celkové hodnotě 16 tis. Kč ( 20 knih, 45 kazet) ( 7 pro)  

50/06

Souhlasí s pronájmem bytu 1+2 v č.p. 326 Lindava  p. Petrovi, bytem Lindava, 2. pořadí p. Krátká . (5 pro, 2 proti)

51/06

Předkládá ZM žádost p. Mileny Procházkové o snížení prodejní ceny pozemku z důvodu, že pozemek není vhodný pro výstavbu RD. Rada nedoporučuje snížení. (7 pro)

52/06

K usn. 8/06 – posouzení nabídek zpracování historického majetku města – pozemky, identifikace, výpisy knihovních vložek, vytyčení a zaměření, zpracování GP. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou  RK Haupt Česká Lípa v rozsahu prací dle rozpočtu na r. 2006. (6 pro,1 nepřítomen)

53/06

Souhlasí s uzavřením smlouvy s p. Čičmancem, Jablonec n. Nisou na výkon zadavatelské činnosti pro zadávání veřejné zakázky – přístavba DPS, v hodnotě 30 tis. Kč.

54/06

Pronájem pozemků – souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání pozemků občanům: Juliana Ždiňáková,  Jaroslav Slavík,  František Povolný, František Studecký, všichni bytem Cvikov.  

55/06

Směna pozemků – doporučuje ZM  schválit výměnu pozemku mezi městem a Libereckým krajem  dle návrhu komise výstavby bod 1-3  - část komunikací p.č. 577/4  výměra 5333 m2 v k.ú. Drnovec (do majetku města), část komunikace p.č. 3512/1 (náměstí) ,  p.č. 3572 (Mart.údolí), p.č. 3545/1, p. č. 3873 (Zitavská u hotelu Sever)  (do majetku kraje).

( 7 pro)

56/06

Pozemky města

1/  doporučuje ZM schválit prodej dle žádosti občanů 

a) p. č. 1377/3 o výměře 837 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, cena 30,- Kč , kupující vlastníci domu č.p. 255 Wolkerova ul. Cvikov do jejich podílového vlastnictví. (7 pro)

b) část p. č. 670/9 v k.ú. Cvikov – výměra dle GP –  pro účely vjezdu ke garáži, cena 30,- Kč, kupující Irena Čiháková, bytem Cvikov. (7 pro)

c) p. č. 3011/22 o výměře 1001 m2, v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu, cena 200,- Kč, kupující Pavel Kubáň. Odstoupení od koupě pozemku p. Vondrákem. (7 pro)

d) st. p. č. 1569 v k.ú. Cvikov , výměra dle GP, pozemek po garáží , cena dle vyhlášky – podílem ˝ kupující Daniela Hanušová, bytem Cvikov a ˝ Bohumil Pacovský, bytem Cvikov  (7 pro)

e) prodej jednotlivých částí zahrádek v lokalitě ulice Československé armády – Wolkerova (7 pro)

g) prodej  p.č. 2885//6 o výměře 771 m2 , kupující  p. Jindřiška Steinmannová, bytem Cvikov, dle ÚP část  stavební pozemek (cena 200,-) , část jako zahrada (cena 30,- Kč) (7 pro)

2/  souhlasí s pronájmem pozemku města

 a) p.č. 2883/21 v k.ú. Cvikov – nájemce Jan Mikuš, bytem Cvikov, pro účely zahrady, s upozorněním v nájemní smlouvě, že pozemek dle ÚP určen k výstavbě (7 pro) 

b) p. č. 453 v k.ú. Drnovec – nájemce Jaroslava Grillová-Dvořáčková, bytem Drnovec, pro účely zahrady (tím se ruší předcházející usnesení rady o pronájmu) (7 pro)

c) část p. 446 v k.ú. Drnovec – dle snímku pozemkové mapy, nájemce Jaroslava Grillová-Dvořáčková, bytem Drnovec, pro účely zahrady (tím se ruší předcházející usnesení rady o pronájmu) (7 pro)

d) část p. 446 v k.ú. Drnovec o výměře 850 m2 dle snímku pozemkové mapy (ukončení nájmu p. Třešňákovou), pro účely zahrady (tím se ruší předcházející usnesení rady o pronájmu) (7 pro)

 

Dále rada projednala a

 

- seznámila se s návrhem dispozičního řešení a návrhem projektu rekonstrukce bývalého hotelu Sever

- odkládá žádost ZUŠ Cvikov  - místostarosta prověří možnost získání grantu z KÚLK

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                                     starosta města                 

 


↑ jdi na obsah stránky